facebook youtube-iconloga

Viola Łabanow, Lokalna edukacja artystyczna

Obowiązek, szansa i droga budowania kapitału kreatywnego społeczności lokalnej.

Kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy to cechy niezwykle potrzebne polskiemu społeczeństwu. Sprawdzoną na świecie drogą do ich uzyskania jest edukacja artystyczna w szkole, będąca częścią lokalnego programu edukacji kulturalnej.

Do wypracowania strategii w tym obszarze konieczne jest zaangażowanie miejskich instytucji kultury, instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych. Ich współpraca powinna być oparta o trzy założenia:

  • działania oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym służą wypełnieniu luk w edukacji szkolnej;
  • instytucje kulturalne włączają się w nowy program i nową formę działalności edukacyjnej; 
  • edukacja kulturalna jest ukierunkowana na budowanie tożsamości lokalnej, zwiększanie stopnia identyfikacji mieszkańców z gminą bądź osiedlem.

Należy przeznaczyć środki finansowe na regionalny program edukacji artystycznej. Program powinien posiadać standardy działania, efektywny system monitoringu i ewaluacji. Celem takiego działania byłoby przede wszystkim właściwe, zgodne z realiami lokalnymi, efektywne wykorzystanie środków, które realnie polepszą dostęp amatorów do stałych zajęć artystycznych. Programy powinny wspierać przede wszystkim stałe zajęcia artystyczne w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, dla których organami prowadzącymi są samorządy. Powinny umożliwić na przykład wyposażenie pracowni muzycznych oraz bezpłatne zajęcia z gry na instrumentach, śpiewu i tańca dla dzieci i młodzieży. 

Amatorskie muzykowania wpływa na innowacyjność, kreatywność, umiejętność współpracy i zdolności edukacyjne dzieci i młodzieży, co udowodniono zarówno eksperymentami naukowymi jak i praktyką wielu krajów rozwiniętych Europy i Ameryki.

Violetta Łabanow-Jastrząb

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl