facebook youtube-iconloga

Cele

Cele statutowe fundacji

 1. Umuzykalnienie dzieci i młodzieży w Polsce
 2. Upowszechnienie muzykowania na instrumentach i radości czystego śpiewu
 3. Wspieranie nieprofesjonalnej aktywności muzycznej polskiego społeczeństwa
 4. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego muzykowania dla kondycji intelektualnej i emocjonalnej społeczeństwa
 5. Upowszechnienie wyników badań naukowych dotyczących pozytywnego wpływu muzyki na rozwój inteligencji dziecka
 6. Zainteresowanie młodych rodziców nowoczesnymi metodami umuzykalnienia dzieci od pierwszych chwil życia
 7. Wprowadzenie do polskiej rzeczywistości realizowanego w krajach zachodnich standardu powszechnej umiejętności czytania nut
 8. Pobudzanie aspiracji i przygotowanie młodych Polaków do uczestniczenia w kulturze
 9. Stworzenie mody na obcowanie z muzyką klasyczną, jako tą, która może rozbudzać, sublimować i zaspokajać potrzeby muzyczne młodzieży
 10. Profilaktyka uzależnień poprzez stworzenie alternatywy dla patogennego stylu życia
 11. Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych
 12. Działania na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z małych miast i wsi
 13. Ochrona przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 14. Budowanie więzi społecznych
 15. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 16. Tworzenie nowych miejsc pracy
 17. Wspieranie kultury regionalnej i upowszechnianie muzyki ludowej
 18. Międzynarodowa wymiana kultury regionalnej i przybliżenie Polakom muzyki innych narodów

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

wykonanie: estinet.pl